Proizvodi


Strukturno kabliranje U današnje vreme zbog izrazito brzog razvoja telekomunikacione tehnologije korisničke potrebe za komunikacijom postaju sve složenije. U komunikacijskim kanalima pojavljuje se sve veći broj korisnika, različiti protokoli i tehnologije, te multimedijske aplikacije koje zahtevaju sve veću mrežnu propusnost. Kako bi na što efikasniji način zadovoljili rastuće zahteve korisnika potrebno je postaviti komunikaciski sistem kojim će se smanjiti rizici od grešaka ili eventualnog pada sistema te koji će omogućiti brzo i efikasno otklanjanje mogućih problema. Kako bismo zadovoljili današnje korisnikove zahteve, najvažnije je izgraditi kvalitetnu mrežnu infrastrukturu visokih performansi koja je nezavisna  tehnološkom razvoju i promenama u proizvodima i aplikacijama. Svi ovi zahtevi mogu se vrlo efikasno zadovoljiti korištenjem strukturnog kabliranja koje osigurava mrežnu infrastrukturu višestruke namene visokih performansi za Internet, video, skladištenje podataka, telefonsku komunikaciju i dr. Strukturno kabliranje predstavlja instalaciju kablovskog mrežnog sistema višestruke namene koji je izveden kao jedan jedinstveni sistem ili kao više pod sistema u jednoj ili više građevina, s mogućnošću povezivanja u zajedničku celinu. Svrhu kao i obim korištenja strukturnog kabliranja određuje sam korisnik prema svojim trenutnim potrebama.   Izgradnja optičkih mreža
  • izradnja optickih mreza (provlačenje, uduvavanje optickih kablova po sistemina distributivne telekomunikacione kanalizacije)
  • izrada FTTH/FTTB mreža u stambenim zgradama i spajanje korisnika
  • fiber zavarivanje sa Fiber Fusion Splicer uređajem
  • mikro kabliranje i uduvavanje optičkih kablova
  • spajanje i merenje optičkih mreža
  • postavljanje ormarića
  • održavanje i servisiranje